Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej popularny rodzaj polis. Należą do nich:

Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC), Ubezpieczenie autocasco (AC), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) oraz ubezpieczenie Assistance.

OC – jest to podstawowe ubezpieczenie jakie musisz wykupić obowiązkowo jako właściciel pojazdu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Chroni ono kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej na terenie Polski, a także w przypadku wyjazdu do większości krajów europejskich.

Ubezpieczenie OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z tej polisy szkody, które kierujący pojazdem wyrządzi innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, życie oraz zdrowie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z winy kierowcy. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dlatego też warto przeanalizować dostępne oferty i wybrać najtańszą z nich.

AC (autocasco) – jest to ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako właścicielowi pojazdu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i jego wyposażenia standardowego i dodatkowego (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia). W przypadku tego ubezpieczenia warto skontaktować się z nami aby wybrać odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej, który zapewni Ci jak największe poczucie bezpieczeństwa.

NNW – ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów. Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

Assistance – to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, najczęściej oferowane przez w pakiecie z polisą OC lub AC. Zapewnia ono całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje ono przede wszystkim wsparcie techniczne (np. uruchomienie lub holowanie auta do warsztatu, gdy nagle odmówi posłuszeństwa). Assistance to również pomoc medyczna a nawet prawna, na którą może liczyć nie tylko kierowca, ale także pasażerowie ubezpieczonego auta.

Ubezpieczenia  mienia

1. Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, ognia oraz innych zdarzeń losowych, które może
obejmować:

 • mienie ruchome (np. wolnostojący sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, fotograficzny, sportowy i turystyczny, meble nieprzymocowane na stałe, obrazy, biżuteria, ubrania, gotówka)
 • stałe elementy mieszkania lub domu (np. zabudowa kuchenna lub wanna)
 • nieruchomości (mieszkanie, dom oraz inne budynki lub budowle)

2. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób ubezpieczonych za szkody, które
zostaną wyrządzone osobom trzecim lub ich mieniu w związku z:

 • użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za “szkody zalaniowe” niezależnie od winy osoby ubezpieczonej i członków jej rodziny,
 • związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkód wyrządzonych przez posiadane zwierzęta, czy powstałe wskutek amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo lub jazda na rowerze).

Ochroną mogą zostać objęte:

 • osoby z polskim obywatelstwem,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski lub na zamieszkanie na czas określony,
  jak również m.in.:
 • osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,
 • osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego.


Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wykonywaniem zawodu,
 • pełnieniem służby,
 • sprawowaniem urzędu, funkcjonowaniem w związkach i zrzeszeniach,
 • uprawiania sportów wyczynowych i powietrznych oraz uczestnictwa w polowaniu.

3. Ubezpieczenie domów letniskowych

Może ono objąć ubezpieczenie od pożaru, włamania, zalania, zwarcia instalacji
elektrycznej, innych zdarzeń losowych (np. powódź, huragan}, zniszczenie w skutek włamania, kradzież.

Możesz także wybrać dodatkową ochronę:

 • ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenia podróżne i turystyczne

1. Zagraniczne

Podczas wyjazdów za granicę należy pamiętać o dobrym ubezpieczeniu, które ochroni nas w niespodziewanych sytuacjach, które mogą się przytrafić podczas podróży. Do tych najczęstszych i najpoważniejszych należą oczywiście koszty leczenia jako skutki nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Wyjazdy mogą mieć różny charakter dlatego bardzo ważne jest odpowiednie dobranie polisy ubezpieczenia pod indywidualne potrzeby, aby zakres i suma ubezpieczenia w pełni zabezpieczyły różne sytuacje jakie mogą zaistnieć.

Wyjeżdżając do niektórych krajów mamy możliwość skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ), która pozwala na uzyskanie świadczeń zdrowotnych. Warto zwrócić uwagę, że w każdym z krajów obowiązują inne zasady korzystania z systemu opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia pacjentów istotny jest zakres darmowych usług, wysokość współfinansowania (kosztów, które musimy zapłacić za leczenie) oraz sposób refundacji. W zależności od kraju, w którym przebywamy, najczęściej będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów części leczenia w mniejszym lub większym stopniu. Po powrocie do kraju możemy ubiegać się o refundację w NFZ. Fakt, że EKUZ otrzymujemy za darmo, nie oznacza, że wszystkie świadczenia za granicą otrzymamy bez ponoszenia opłat. W skrócie można stwierdzić, że EKUZ nie zwalnia nas z konieczności, obowiązku lub przynajmniej potrzeby wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Trudno jest przewidzieć wszystkie zdarzenia, ale jeśli już posiadamy polisę to powinna ona obejmować ochroną możliwie najszerszy zakres sytuacji, które mogą nam się przytrafić. Powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacji kryzysowej nie pozostaniemy za granicą pozostawieni samym sobie.

Aby mieć pewność, że Twoje ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny jest odpowiednie, warto, w zależności od rodzaju wyjazdu, uwzględnić w nim m.in.:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia Twojego oraz osoby towarzyszącej w razie
 • hospitalizacji ubezpieczonego oraz leczenia ambulatoryjnego i wizyty lekarskiej
 • pokrycia kosztów transportu medycznego ( w tym powrót do kraju)
 • pokrycie kosztów ratownictwa
 • przy niektórych wyjazdach pokrycie kosztów leczenia chorób tropikalnych
 • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie
 • ubezpieczenie ryzyka uprawiania amatorsko sportów letnich lub zimowych (jazda
 • na nartach, snowboard po wyznaczonych trasach, jazdę na rowerze, żeglarstwo,
 • pływanie itd.)
 • ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka
 • Assistance w podroży z możliwie szerokim zakresem pomocy
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie opóźnienia lotu
 • ubezpieczenie skrócenia lub anulowania podróży
 • ubezpieczenie bagażu
 • inne w zależności od potrzeb

2. Krajowe

Podczas wyjazdów w Polsce również należy pamiętać o dobrym ubezpieczeniu, które ochroni nas w niespodziewanych sytuacjach. Aby mieć pewność, że Twoje ubezpieczenie na wyjazd krajowy jest odpowiednie, warto, w zależności od rodzaju wyjazdu, uwzględnić w nim:

 • NNW
 • OC w życiu prywatnym
 • Assistance a w tym organizację i pokrycie kosztów leczenia Twojego oraz osób towarzyszących w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej i kosztów transportu medycznego, pokrycie kosztów ratownictwa
 • ewentualnie pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie
 • ubezpieczenie ryzyka uprawiania amatorsko sportów oraz ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka

Szczególnie ważne jest aby dobrać odpowiednie ubezpieczenie, w przypadku wyjazdu na narty, uprawiania innych sportów, czy też jeżeli wyjeżdżasz do pracy za granicą.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy, którą oferujemy.

Ubezpieczenia NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby ubezpieczonej. W przypadku zajścia takiego zdarzenia zapewni ono Tobie lub Twoim bliskim świadczenie, które zadośćuczynienie doznanemu uszkodzeniu ciała oraz pomoże opłacić koszty leczenia i rehabilitacji a także wypełni lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia pozwala na dopasowanie poziomu ochrony do potrzeb i preferencji osób indywidualnych oraz rodzin, czy też innych grup osób.

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie zapewni ochronę i wsparcie finansowe Tobie oraz Twoim bliskim. Może także zagwarantować Twojemu dziecku bezpieczeństwo finansowe podczas startu w dorosłe życie.

Ubezpieczenie to zapewni również ochronę w przypadku choroby lub kosztownej rehabilitacji.

Przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia dostosowaną do Twoich potrzeb.